Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Klucze do współczesnego świata

POWER 2017 – 2019

„Klucze do współczesnego świata”

Projekt obejmuje lata 2017 – 2019

Koordynator: Anna Zawadzka

Znak jakości European Language Label w nauczaniu i uczeniu się języków obcych 2021 dla projektu Klucze do współczesnego świata

 

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu „Klucze do współczesnego świata –języki, rozwój osobisty, TIK”ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”w kwocie 212874 złotych.Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli i uczniów poprzez wspieranie nowoczesnych w tym dwujęzycznych metod nauczania, rozwoju umiejętności miękkich (przedsiębiorczość) oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w edukacji. Zaangażuje 16 nauczycieli takich przedmiotów jak język angielski, niemiecki, biologia, geografia, matematyka, j. polski , muzyka i historia. W trakcie 24 miesięcznego projektu zaplanowano wyjazdy na międzynarodowe kursy metodyczne i językowe oraz wyjazd na job shadowing. W celu przygotowania uczestników oraz zapewnienia trwałości rezultatów zaplanowano także zorganizowanie dwóch kursów językowych na terenie szkoły: na początku projektu oraz w trakcie. Uczestnicy projektu zyskają szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które będzie można wykorzystać w codziennej pracy. Kursy językowe pomogą udoskonalić swoje umiejętności językowe lub też podtrzymywać kontakt z językiem oraz swobodnie komunikować się w sytuacjach związanych z realizacją międzynarodowych projektów. Będą także narzędziem do zapoznania się z nowościami w dziedzinie metodyki nauczania języka obcego i nauczania metodą CLIL. To pozwoli na poszerzenie oferty szkoły o kolejne klasy dwujęzyczne z nauczaniem różnorodnych przedmiotów w języku angielskim i niemieckim. Podczas planowanych kursów metodycznych oraz obserwacji pracy pedagogów w szkole w Finlandii nauczyciele przygotują się do pracy w szkole 21 wieku poprzez poznanie nowych metod nauczania i ewaluacji, nowych technologii, technik zarządzania, pracy projektem i pracy w zespole. Rozwiną umiejętności miękkie, opracują własne materiały dydaktyczne, zapoznają się z najnowszymi nowymi technologiami i sposobami integracji technologii TIK do nauczania. Wyjazdy przyczynią się do zwiększenia mobilności kadry oraz do rozwoju trwałej współpracy ze szkołami w Europie. Oczekujemy, że efektem projektu będzie powstanie nowoczesnej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi o europejskim wymiarze, której uczniowie zostaną wyposażeni w umiejętności potrzebne we współczesnym świecie na rynku pracy. Wyjazdy nauczycieli zaowocują także zwiększeniem mobilności kadry, poszerzeniem wiedzy o różnorodności kulturowej oraz pogłębieniem europejskiego wymiaru organizacji.

Job shadowing w Finlandii

W dniach 25.11-5.12.20017 dwie nauczycielki z naszej szkoły Sylwia Bombała i Anna Zawadzka odwiedziły zaprzyjaźnioną szkołę Havukosken koulu z Vantaa w Finlandii w celu zapoznania się z reformą szkolnictwa, przyjrzenia się organizacji pracy szkoły i obserwacji pracy metodą projektu.
Podczas wizyty miały okazję obserwować lekcje z różnych przedmiotów, rozmawiać z nauczycielami na temat sposobów nauczania i metod pracy oraz spotkać się z dyrektorami dwóch różnych placówek w celu poznania ich organizacji pracy.
Jednak głównym celem wizyty była analiza pracy metodą projektu. W Finlandii trwa obecnie reforma szkolnictwa, w której jednym z założeń jest realizacja międzyprzedmiotowych projektów w ramach programu nauczania. W Havukosken taki projekt jest realizowany między innym w klasie 7. Nosi nazwę „I am unique” i łączy takie przedmioty jak język fiński, język angielski oraz Home Economics i Health. Udało się także obserwować realizację projektów jednoprzemiotowych na takich lekcjach jak geografia, matematyka i robotyka.

Wizyta zakończyła się udziałem w ważnym wydarzeniu – 100 leciu Finlandii.

WYJAZDY W RAMACH PROJEKTU POWER

W tym roku podczas wakacji 11 nauczycieli naszej szkoły wyjechało na kursy językowo-metodyczne w ramach projektu „Klucze do współczesnego świata – języki, rozwój osobisty, TIK” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. 

Ich celem było pogłębienie kompetencji językowych, podniesienia jakości nauczania oraz przygotowania się do wprowadzania w szkole eksperymentu.

Oto krótkie relacje:

Wyjazdy w ramach projektu: Wyjazdy_w_ramach_projektu

Wyjazdy w drugim roku projektu: Wyjazdy_w_drugim_roku_projektu

 

Dni pracy metodą projektu w klasach szóstych i siódmych 21.01-23.01.2019

w ramach projektu Power „Klucze do współczesnego świata”

Tematy projektów:

„Jak wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole do przygotowania wymarzonych wakacji”,

„Jak przekonać nastolatka do zdrowego żywienia”,

„Być lub mieć. Wybory bohaterów literackich i postaci historycznych”

„Co zrobić żeby szkoła była eko?”.

W pierwszym dniu każdy zespół uczniów otrzymał pakiet dokumentów: opis i harmonogram projektu oraz kryteria sukcesu dla każdego produktu, który ma zostać wykonany, Zgodnie z wytycznymi podzielili się na odpowiednie podzespoły, wybrali liderów grup i przydzielili zadania, Pierwszy dzień upłynął na wybraniu metody realizacji zadań i zbieraniu informacji. Na koniec uczniowie po raz pierwszy zmierzyli się z oceną koleżeńską – zaprezentowali swoje dokonania i decyzje kolegom z innych grup i otrzymali od nich feedback. Każdy z członków zespołu dokonał także samooceny oraz uczestniczył w ocenie grupowej, po to by zwrócić uwagę na obszary wymagające poprawy.

Drugi dzień był  czasem wytężonej pracy. Podzespoły pracowały nad poszczególnymi produktami konsultując swoje dokonania z kolegami. Dzięki współpracy powstały bardzo ciekawe i twórcze rozwiązania. Na koniec ponownie nastąpiła ocena pracy w grupie.

Trzeci dzień pracy metodą projektu był dniem podsumowań. Po wspólnej ewaluacji najlepszy projekt z każdej klasy siódmej został zaprezentowany na sali gimnastycznej. Dowiedzieliśmy się, co można zrobić, by nasza szkoła była bardziej eko, zastanowiliśmy się nad postawami etycznymi „być” lub „mieć”, przemyśleliśmy nasze zwyczaje żywieniowe oraz zostaliśmy zaproszeni na wakacyjny wyjazd marzeń do Brazylii.
Gratulujemy pomysłowości i bardzo dziękujemy za chęci, zaangażowanie oraz trud, jaki włożyli nasi uczniowie w ciągu tych trzech dni.

 

Prezentacja projektu: Projekt_POWER_-_prezentacja

 

MIĘDZYSZKOLNY JĘZYKOWY KONKURS POEZJI I TEATRU WERS

Wspólna Europa Razem na Scenie

Językowy konkurs poezji i teatru WERS jest owocem odbywającego się corocznie w naszej placówce od 2001 roku szkolnego konkursu teatralnego „Smolna Plays English”. Widząc żywe zainteresowanie ze strony uczniów, zapragnęliśmy rozpropagować naszą inicjatywę wśród warszawskich placówek oświatowych, w związku z tym w roku szkolnym 2018/2019 odbyła się pierwsza edycja konkursu w formie międzyszkolnej pod zmienioną nazwą i z nowym logiem.

Konkurs został objęty honorowym patronatem następujących instytucji:

  • Mazowiecki Kurator Oświaty

  • Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Bilinguis Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

  • Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce

W styczniu 2019 r. zostały przeprowadzone eliminacje szkolne w warszawskich szkołach podstawowych chcących wziąć udział w konkursie. Następnie do 18 lutego szkoły miały obowiązek zgłoszenia uczestników. Zgodnie z regulaminem, każda szkoła mogła być reprezentowana w dwóch kategoriach: sztuka teatralna w języka angielskim w jednej grupie wiekowej (klasy 7-8) i/lub recytacja wiersza w wybranym języku obcym (hiszpański/francuski/niemiecki) w dwóch grupach wiekowych (klasy 4-6 oraz 7-8). W efekcie do konkursu zgłosiło się 14 szkół. Przesłuchania miały miejsce 18 marca 2019 r. w SP nr 211, a w jury zasiadali nie tylko nauczyciele naszej szkoły, ale także specjaliści w swojej dziedzinie (m.in. dr Magdalena Grycan z Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Romanistyki, Artur Lech Stępniak z Bilinguis Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności).

Finał konkursu wraz z wręczeniem cennych nagród zapewnionych przez organizatora oraz prezentacją zwycięskich wystąpień miał miejsce 26 marca 2019 r. w SP nr 211. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele organu prowadzącego oraz kuratorium, jak również dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół uczestniczących w konkursie.

Pierwsza edycja konkursu wiązała się także z realizowanym w naszej szkole finansowanym z funduszy Unii Europejskiej projektem POWER  „Klucze do współczesnego świata – języki, rozwój osobisty, TIK ”, którego jednym z celów jest promowanie nauki języków obcych oraz wielokulturowości.

PRODUKTY KOŃCOWE

Informacja o innowacji w klasach 5 i 6: Informacja_o_innowacji_w_klasach_5_i_6

Szablon scenariusza zajęć dni pracy metoda projektu –  III miejsce w konkursie FRSE Nauczyciel z POWEREM 2019

SZABLON SCENARIUSZA ZAJĘĆ PRACY METODA PROJEKTU

BAZA MATERIAŁÓW I APLIKACJI

Baza materiałów i aplikacji powstała na bazie informacji zebranych podczas szkoleń w trakcie trwania projektu

 

Skip to content