Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Ważne informacje

O współpracy z rodzicami…

Szkoła się zmienia… Rodzice sami mogą mieć istotny wpływ na jej kształt. Dążymy do tego, by efektem współpracy szkoły i rodziców byli zadowoleni uczniowie, zadowoleni rodzice i zadowoleni, darzeni zaufaniem nauczyciele. Na terenie szkoły aktywnie działa Rada Rodziców. Nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami. Stosujemy następujące formy współpracy:

otwarty gabinet Dyrektora dla uczniów, rodziców i nauczycieli
indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
kontakt telefoniczny
dostarczanie rodzicom szczegółowej oceny opisowej zawierającej informacje o postępach dziecka, propozycje konkretnych działań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych
zebrania z rodzicami
spotkania w ramach dni otwartych szkoły, w czasie których organizowane są wystawy i aukcje prac uczniowskich
spotkania ze specjalistami
możliwość spotkań rodziców z klasowym zespołem integracyjnym (nauczyciele uczący w klasie oraz specjaliści)
konsultacje pedagogiczne
kontakty korespondencyjne (wpisy w dzienniczku, listy itp.)
wycieczki i wyjścia poza szkołę współorganizowane z rodzicami
możliwości udziału rodziców w lekcjach otwartych
możliwość aktywnego uczestnictwa rodziców w lekcjach – prezentowanie wykonywanego przez siebie zawodu, hobby itp.
wspólne działania, np. przy okazji Święta Szkoły lub balu karnawałowego
uczestnictwo rodziców i współorganizowanie klasowych i szkolnych uroczystości
współorganizowanie akcji charytatywnych
aktualne wiadomości na specjalnie wydzielonych tablicach informacyjnych dla rodziców
wsparcie materialne w miarę możliwości budżetu szkoły i sponsorów

O dokumentach…

Na podstawie orzeczenia lub opinii, które dziecko otrzymuje po badaniach w poradni, w szkole przygotowuje się dokumenty, które pozwolą na koordynację zintegrowanych działań edukacyjnych i terapeutycznych. Opracowuje je zespół nauczycieli i specjalistów powołany przez Dyrektora szkoły. Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną tworzy się Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET). Dokument ten, zespół weryfikuje co najmniej raz w roku planując przy tym działania na kolejny rok nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania klasy integracyjnej: 211_organizacja_oddzialow_integracyjnych

O pakiecie powitalnym i współpracy z rodzicami cudzoziemskimi…

Pakiet powitalny dla uczniów i rodziców to publikacja zawierająca informacje ułatwiające integrację uczniowi cudzoziemskiemu i jego rodzicom z nowym środowiskiem szkolnym, m.in. kalendarz roku szkolnego, szkolny porządek dnia, system oceniania, wskazówki dla ucznia dotyczące postępowania, gdy znajdzie się on w trudnej sytuacji szkolnej, minisłowniczek podstawowych terminów szkolnych, wzory formularzy pism szkolnych typu: usprawiedliwienie nieobecności, zawiadomienie o zebraniu, zwolnienie, zgoda rodziców na udział dziecka, np. w wycieczce szkolnej. Treść Pakietu została przetłumaczona na pięć języków: angielski, rosyjski, ukraiński, wietnamski, czeczeński.
Każdy rodzic cudzoziemski otrzymuje od nas Pakiet powitalny, a uczeń ma możliwość uczenia się języka polskiego dodatkowo w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Będąc szkołą pilotażową tego projektu podejmujemy się aktywnych działań na rzecz budowania wielojęzycznej i wielokulturowej społeczności szkolnej.

O 6-latku…

Korzystając z cennego doświadczenia oraz wiedzy specjalistów udało nam się tak przygotować szkołę, by nasi najmłodsi uczniowie czuli się w niej bezpiecznie od pierwszych dni nauki. Otaczamy sześciolatki szczególnie troskliwą opieką, starając się stworzyć im idealne warunki rozwoju. Planując pracę w klasie pierwszej pamiętamy o specyficznych potrzebach małych dzieci. Wiemy, że sześciolatki potrzebują dużo uwagi, ciepła i doskonałej opieki pedagogicznej, która pozwala im każdego dnia rozwijać się i zdrowo rosnąć. To dla nas oczywiste, że sześcioletni uczniowie lubią aktywnie spędzać czas, a ruch to zdrowie! Odpowiednia organizacja nauczania oraz opieki pozwala rozwijać i czuć się dobrze dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkole pokonujemy trudności z uśmiechem, a sukcesy każdego dnia dodają sił naszym podopiecznym.

O świetlicy…

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 18.00. Dysponuje trzema salami. Przebywają w niej dzieci od klasy pierwszej do czwartej (w uzasadnionych przypadkach również uczniowie klas starszych. Dzieci spędzają czas w grupie na poziomie klas. W godzinach popołudniowych, po swoich planowych zajęciach lekcyjnych dzieci mogą uczestniczyć w wielu zajęciach dodatkowych. Wychowawcy świetlicy starają się dobrze poznać sytuację dzieci z orzeczeniami. Chętnie współpracują z wychowawcami i rodzicami dzieci. Otaczają dzieci szczególną troską i opieką, aby czuły się w świetlicy jak najlepiej.

 

Skip to content