Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne w naszej szkole

Terapia logopedyczna – terapia dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami mowy. Terapia jest bardzo ważna, gdyż mowa ma bezpośredni wpływ na kontakty z rówieśnikami, a także ma swoje odbicie w osiągnięciach edukacyjnych. Usprawnianie, korygowanie i stymulowanie mowy odbywa się na zajęciach w gabinecie logopedycznym raz lub dwa razy w tygodniu.

Informacje dodatkowe: logopeda_radzi

Terapia pedagogiczna – oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Pod opiekę terapeuty pedagogicznego przyjmowane jest dziecko, które posiada aktualne orzeczenie lub opinię psychologiczno – pedagogiczną zalecającą pedagogiczną terapię korekcyjno – kompensacyjną. Opinię może uzyskać rodzic po przebadaniu dziecka w rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 przy ulicy Świętokrzyskiej 18a.
Opieka terapeuty pedagogicznego sprawowana jest na terenie naszej szkoły lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1. Zajęcia terapii pedagogicznej odbywają się w grupach do pięciu uczniów, indywidualnie – na wyraźny wniosek zawarty w orzeczeniu lub opinii.
Warunkami uczestnictwa w zajęciach są:
– systematyczna, aktywna obecność ucznia
– pisemne usprawiedliwienia nieobecności
– wykonywanie zadań domowych wyznaczanych przez nauczyciela – terapeutę
– znajomość zasad poprawnej pisowni przez uczniów klas 4 – 6
– współpraca rodziców, opiekunów dziecka z nauczycielem – terapeutą (spotkania terapeuty z rodzicami możliwe są w trakcie dni otwartych, ewentualnie w innych dogodnych dla obu stron terminach).

Rewalidacja indywidualna – celem zajęć jest dążenie do optymalnego usprawniania funkcji psychicznych i fizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalista opracowuje indywidualny plan pracy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu. Zajęcia odbywają się indywidualnie raz lub dwa razy w tygodniu.

Trening słuchowy – zajęcia przeznaczone dla dzieci z wadą słuchu. Zajęcia mają formę zabaw kształtujących percepcję słuchową w zakresie wszystkich jej funkcji. Tematycznie związane są z najbliższym otoczeniem dziecka. Największą uwagę skupia się na różnych ćwiczeniach funkcji analizatora słuchowego w zakresie odbioru dźwięków mowy oraz treningu rozpoznawania na drodze słuchowej dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, dźwięków instrumentów muzycznych itp.

Terapia ręki – ćwiczenia i zabawy, które mają na celu rozwinięcie sprawności ruchowej dłoni ucznia, doskonalenie umiejętności chwytu oraz koordynacji między palcami. W wyniku terapii zmniejsza się stopień zniekształcenia pisma oraz wzrasta samodzielność w podstawowych czynnościach dnia codziennego.

Socjoterapia – grupowe zajęcia mające na celu zmniejszenie zaburzeń zachowania, rozwój i psychoedukację. Zmiany te dokonują się dzięki wykorzystaniu interakcji jakie zachodzą między członkami grupy.

Trening umiejętności społecznych – przeznaczony dla dzieci ze spektrum autyzmu. Zajęcia mają na celu kształtowanie czterech fundamentalnych elementów socjalizacji: kontaktu wzrokowego i komunikacji niewerbalnej, komunikacji werbalnej, rozpiętości uwagi w interakcji oraz elastyczności. Umiejętności te kształtowane są głównie poprzez zabawę (podejście oparte na relacji).

Logorytmika – zajęcia mające na celu usprawnianie lub korygowanie komunikacji językowej. Poprzez zabawy logopedyczno – muzyczno – ruchowe dzieci usprawniają ruchy całego ciała oraz ruchy aparatu artykulacyjnego, uwrażliwiają się na prozodyczne elementy mowy, a także na różne elementy muzyki (rytm, tempo, melodię). Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas pierwszych.

Terapia integracji sensorycznej (SI) – zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu wyposażonym w odpowiedni sprzęt i mają charakter zabawy.

Zajęcia dla dzieci zdolnych – rozwijają, wspomagają i ukierunkowują zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Umożliwiają, wyzwalają i podtrzymują spontaniczną aktywność dziecka. Sprzyjają rozwojowi jego potencjału intelektualnego i twórczego, jak również umożliwiają realizowanie indywidualnej linii rozwojowej dziecka.

Spotkania z psychologiem – spotkania psychologa z dziećmi, które potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach rozwojowych lub rodzinnych. Konsultacje dla rodziców dają możliwość opowiedzenia o swoich problemach, przyjrzenia się trudnościom oraz uzyskania informacji o sposobach poradzenia sobie.

Spotkania z pedagogiem – polegają na udzielaniu uczniom wszechstronnej pomocy poprzez: podejmowane działania profilaktyczno – wychowawcze, spotkania z rodzicami, organizację różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Skip to content