Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://www.sp211.edu.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 08.04.2020r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.03.2022r.

PROCEDURA_NA_WYPADEK_KORZYSTANIA_PRZEZ_OSOBĘ_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTRZEBAMI_Z_PSA_ASYSTUJĄCEGO

PROCEDURY_DOSTĘPU_ALTERNATYWNEGO_DLA_OSÓB_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTRZEBAMI

WNIOSEK_O_ZAPEWNIENIE_DOSTĘPNOŚCI_ARCHITEKTONICZNEJ__INFORMACYJNO_KOMUNIKACYJNEJ

ŻĄDANIE_ZAPEWNIENIA_DOSTĘPNOŚCI_CYFROWEJ

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 10.03.2022r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Marta Pietrzak(email:sp211edu.um.warszawa.pl). Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: (22) 8278947. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

 

Adres: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 21a; tel. (22) 8264785 e-mail: sp211@eduwarszawa.pl ; strona internetowa: https://www.sp211.edu.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

·       Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd, który umożliwia jedynie wejście na teren szkoły (parter szkoły), nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szkoła znajduje się w dzielnicy Śródmieście , usytułowana jest przy ul.Nowy Świat 21a w Warszawie (budynek A) oraz przy ul.Smolnej 30 (budynek B)

Dojazd transportem publicznym :

Autobusy :105,111,116,118,117,151,166,171,175,180,195,222,503,507,517,521,E-2

Tramwaje: 7,8,9,22,24,25

Koleje mazowieckie i SKM – stacja Powiśle

Metro Centrum i Świętokrzyska

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

1.Położenie budynków w przestrzeni miejskiej:

– Budynek A znajduje się w podwórzu kamienic na styku ulic Nowy Świat i Al.Jerozolimskie

Szkoła dostępna po przejściu przez bramy od:

·        Ul. Nowy Świat 27

·        Al. Jerozolimskie 28

·        Al. Jerozolimskie 32

·        Ul. Chmielna 5

– Wejście do budynku B znajduje się od ul. Smolna 30

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe , z miejscem dla osób niepełnosprawnych

·       Na teren szkoły można wejść z psem asystującym po przedłożeniu stosownego certyfikatu.

·       Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Skip to content