Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Innowacja pedagogiczna


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „WIEM PO CO SIĘ UCZĘ”

W klasach 5 i 6 naszej szkoły realizujemy Innowację pedagogiczną  „Wiem, po co się uczę – dwujęzyczność i metoda pracy projektem jako narzędzia zwiększające autonomię uczenia się”. W klasach 5 oznacza to dodanie jednej godziny angielskiego bez podziału na grupy prowadzonej przez nauczyciela języka angielskiego, który uczy w danej klasie. W klasie 6 dodane są w podobny sposób dwie godziny  języka angielskiego. Na dodatkowych godzinach realizowane są scenariusze przygotowane przez grupę nauczycieli różnych przedmiotów w ramach projektu POWER „klucze do współczesnego świata” oraz Erasmus plus „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie”. Podczas lekcji wprowadzane są w języku angielskim pojęcia i słownictwo z takich przedmiotów, jak biologia, geografia, matematyka, historia, informatyka, muzyka, plastyka, literatura i elementy kultury krajów anglojęzycznych. Elementy języka angielskiego są wprowadzane stopniowo, z uwzględnieniem stopnia jego znajomości w danym zespole klasowym. Wszystkie zajęcia mają formę zabawy i/lub wykorzystują aktywizujące metody pracy.
W klasach szóstych druga z dodatkowych godzin jest przeznaczona na poszerzanie komponentu kulturowego – poznawanie krajów anglojęzycznych.

Innowacja podlega ewaluacji na wszystkich etapach jej wdrażania. Rodzice i uczniowie klas wprowadzających innowację są poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej na początku i końcu danego roku.

Nauczyciele również dokonują ewaluacji po każdych przeprowadzonych zajęciach oraz po półroczu oraz po roku pracy, zaś wnioski są wykorzystywane do wprowadzenia poprawek i udoskonaleń w kolejnym roku szkolnym.

 

 

Znak jakości European Language Label w nauczaniu i uczeniu się języków obcych 2021 dla projektu Klucze do współczesnego świata

Przykładowe scenariusze:

– Matematyka: MATEMATYKA 1- Czy umiesz liczyc po angielsku

– Biologia: BIOLOGIA 1 – Budowa komórki

Ewaluacja – Sprawozdanie  po drugim roku wprowadzania innowacji: Sprawozdanie roczne20-21-Innowacja

DNI PRACY METODĄ PROJEKTU

Pomysł Dni Pracy Metoda Projektu powstał w ramach projektu „Klucze do współczesnego świata – języki, rozwój osobisty, TIK”, który został nagrodzony certyfikatem European Language Label. Dni Pracy Metodą Projektu są realizowane w naszej szkole od trzech lat. Metoda nauczania przez projekty (Project Based Learning) jako współczesna strategia edukacyjna jest wprowadzana w oparciu o starannie opracowany zestaw dokumentów wykorzystywanych podczas realizacji kolejnych etapów projektu: fazy wstępnej, realizacji i ewaluacji. Podczas trzech dni uczniowie klas szóstych i siódmych otrzymują pytanie projektowe oraz zestaw materiałów, na bazie których mają zrealizować zadanie. W przygotowanych dokumentach duży nacisk został położony nie tylko na przedstawienie uczniom problemów, w których mogą wykazać się kreatywnością i zastosować poznaną wcześniej wiedzę do problemów bliższych życia dnia codziennego, ale w szczególności na wykształcenie u uczniów umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie i samoocena. W związku z tym bardzo ważnym elementem projektów jest ocena kształtująca oraz ocena pracy w grupie. Na bazie otrzymanych ankiet uczniowie dokonują oceny koleżeńskiej na wszystkich etapach realizacji projektu – dyskutują nad pomysłami, zastanawiają się nad jakością współpracy w grupie i swoim wkładem oraz metodami zaradzenia problemom.

Scenariusz Dni Pracy Metodą Projektu wraz z opracowanym zestawem dokumentów otrzymał III miejsce w konkursie Nauczyciel z Powerem 2019.

 

 

W dniach od 23 do 25 lutego 2022 roku odbyły się po raz kolejny w naszej szkole Dni Pracy Metodą Projektu. Klasy szóste i siódme pracowały nad trzema projektami:

Co zrobić, żeby nasza szkoła była bardziej eko?

Jak przekonać nastolatka do zdrowego żywienia?

Jak wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole do przygotowania wymarzonych wakacji?

Uczniowie, pracując w zespołach, uczyli się współpracy, komunikacji, organizacji czasu i odpowiedzialności. Przez trzy dni dzielili się pomysłami, poszerzali wiedzę i szukali nowych rozwiązań.

Dzięki projektom powstały ciekawe produkty – reklamy zdrowego żywienia, piramidy żywieniowe, programy wycieczek oraz pomysły na rozwiązania szkolnych problemów związanych z ekologią.

Oto filmowy reportaż z przebiegu pracy:

Reportaż z roku 2021:

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ENGLISH AROUND ME – EDUKACJA DWUJĘZYCZNA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM”

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy w klasie 2 innowację „ENGLISH AROUND ME – EDUKACJA DWUJĘZYCZNA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM”, której głównym celem jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
W roku szkolnym 2021/2022 innowacja realizowana będzie w klasie 2a i 2b oraz klasie 3c.

Innowacja powstała na bazie projektu Erasmus plus „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” i wszyscy biorący w niej udział nauczyciele są czynnie zaangażowani w realizację wspomnianego projektu. 

SPOSÓB REALIZACJI

Nauczyciel nauczania zintegrowanego otrzyma ok. 36 scenariuszy 15-minutowych zajęć opartych na bajkach, piosenkach, kartach pracy, grach i zabawach edukacyjnych w języku angielskim. Lekcje te zostały przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego w oparciu o tematy i słownictwo wskazane przez nauczycieli nauczania zintegrowanego i są zgodne z rozkładem materiału wprowadzanym na lekcjach nauczania zintegrowanego. Nauczyciel prowadzący lekcje będzie mógł płynnie przejść od omawiania danego tematu w języku polskim do krótkiej 15-minutowej lekcji w języku angielskim, podczas której przygotowany materiał źródłowy (film, piosenka, karta pracy) umożliwi wprowadzenie słownictwa związanego z danym tematem w języku angielskim. Co istotne nauczyciel nie będzie pełnił roli nauczyciela języka angielskiego. Jego zadaniem będzie odtworzenie wskazanego materiału, przeprowadzenie gry edukacyjnej lub rozdanie i wytłumaczenie kart pracy.

W ten sposób do nauczania zintegrowanego uda się wprowadzić elementy dwujęzyczności, połączyć treści nauczania w języku polskim z językiem angielskim.

EWALUCJA

Pierwszy rok wprowadzania innowacji jest okresem eksperymentalnym i będzie podlegał ciągłej ewaluacji po każdych przeprowadzonych zajęciach. Zakończy się także przeprowadzeniem ankiety podsumowującej wśród uczniów i rodziców. 

SPODZIEWANE EFEKTY DLA UCZNIÓW

  • Podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego.
  • Rozwinięcie zainteresowań językowych.

 


 LEKCJE OTWARTE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z WCIES

W czwartek 25 marca odbyła się kolejna lekcja otwarta dla nauczycieli przy współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji i Szkoleń Wcies w ramach projektu Erasmus plus Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie. Tym razem była to lekcja online biologii dwujęzycznej w klasie 7e poprowadzona przez panią Sylwię Bombała. Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem – obserwowało ją ok. 20 nauczycieli szkół warszawskich.

 

 

 

W poniedziałek 12 kwietnia odbyła się kolejna lekcja otwarta dla nauczycieli szkół warszawskich w ramach współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń WCIES. Poprowadziła ją w klasie 6d pani Donata Hartleb-Wroczyńska. Tematem lekcji była Podróż po Układzie Słonecznym. Scenariusz lekcji powstał w ramach innowacji „Wiem po co się uczę – dwujęzyczność i metoda pracy projektem jako narzędzia zwiększające autonomię uczenia się” prowadzonej we wszystkich naszych klasach piątych i szóstych.

Innowacja „Wiem po co się uczę” realizowana w klasach 5 i 6 doczekała się kolejnej lekcji pokazowej w ramach sieci współpracy szkół warszawskich Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń WCIES. Pani Anna Ołdakowska poprowadziła po angielsku w klasie 5a lekcję o ułamkach dziesiętnych. Uczniowie zapoznali się że sposobem odczytywania i zapisywania ułamków dziesiętnych w języku angielskim.

Skip to content